Voor verwijzers

Informatie voor u als verwijzer

Misschien bent u huisarts, arbo-arts, fysiotherapeut of een andere zorgprofessional en bent u voor iemand uit uw praktijk op zoek naar psychische hulpverlening.

Counseling of psychosociale therapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psychologische hulpverlening en richt zich op problemen en vragen met een psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychische stoornis.

Veel stressgerelateerde problemen en vragen vallen binnen dit werkveld. Voor deze groep cliënten met behoefte aan “lichte” psychische zorg is het vaak moeilijk om de juiste hulp in te schakelen: de problematiek is immers niet zwaar genoeg voor verwijzing naar een psycholoog of psychiater. Vaak wil de cliënt dit zelf ook niet. Als huisarts heeft u vaak onvoldoende tijd en/of vakkennis om de cliënt adequaat te kunnen helpen. In zulke gevallen biedt counseling uitkomst als welkome aanvulling op de reguliere psychische zorg .

Counseling kan worden ingezet in situaties waarbij de zelfredzaamheid van mensen in gevaar komt, zoals:

 • Bij stress, burn out en overspannenheid
 • Bij vage psychosomatische klachten, zonder duidelijke lichamelijke oorzaak (SOLK)
 • Bij relatieproblemen
 • Bij rouw- en verlies situaties
 • Bij het verwerken van traumatische ervaringen, zoals pesten
 • Bij paniekaanvallen, onzekerheid en angsten (bv. faal- of vliegangst)
 • Bij gevoelens van depressiviteit
 • Ik doe het nooit goed

Voor psychosomatische klachten heb ik het zorgprogramma SOLK (richtlijnen Trimbos) ontwikkeld in samenwerking met Fysio praktijk Waterland.

Werkwijze en visie

Ik ben gediplomeerd Psychosociaal Counselor, POH-GGZ en Mindfulness Based Cognitief Therapeut met specialisaties in: Rouw en Verliesverwerking, Relatietherapie, Co-dependency, Empowerment, en Verslaving (Trimbos). Tevens heb ik jarenlange werkervaring binnen de GGZ waardoor ik veel heb samengewerkt met (huis)artsen, psychologen, psychiaters en andere behandelaars. Hierdoor weet ik waar mijn grens ligt en kan ik op tijd terugverwijzen naar een ander lid uit het disciplinaire team rondom de cliënt.

De basis van waaruit ik werk zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, mindfulness en ademtherapie. Ik ga uit van een holistische levensvisie; mijn counselingstijl is persoonlijk, oplossingsgericht, open minded, emphatisch en analytisch. Belangrijke waarden in mijn werk zijn veiligheid, vertrouwen, respect, openheid en gelijkwaardigheid.

Tijdens het intakegesprek met de cliënt worden de klachten en doelstellingen besproken en maak ik afspraken over de voortgang van het traject. Meestal zijn 8 tot 12 sessies voldoende, maar soms is een probleem zo diepgeworteld dat een langer traject nodig is. De cliënt krijgt huiswerkopdrachten mee en vaak ook mindfulness oefeningen voor ontspanning en ademhaling, die het proces ondersteunen.

Als counselor ben ik bekend met de DSM V en verwijs ik altijd terug naar de huisarts als er een vermoeden bestaat dat het probleem pathologisch is. Intercollegiaal overleg met de huis- of bedrijfsarts is mogelijk na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Voordelen op een rij:

 • Afspraak doorgaans op zeer korte termijn mogelijk (geen wachtlijst)
 • De cliënt voelt zich gehoord en krijgt voldoende ruimte voor zijn of haar eigen proces
 • De cliënt werkt structureel aan verbetering in omgaan met zichzelf en de situatie
 • Preventie van verder lichamelijke en psychische problemen of terugval in oud gedrag
 • Counseling wordt in veel gevallen vergoed via de aanvullende zorgverzekering

 

Een sociale kaart GGZ is uitgebreid en met een goed samenwerkingsverband aanwezig.

Tot voor kort werkte ik als POH-GGZ een dag in de week in een huisartsenpraktijk te Den Haag, dus is het samenwerken met u als eerstelijns zorgverlener mij bekent.

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen of heeft u behoefte aan een persoonlijke kennismaking met mij? Persoonlijk contact vind ik heel belangrijk en ik ben dan ook graag bereid om nadere toelichting te geven in een persoonlijk gesprek. Stuur een e-mail of neem telefonisch contact met mij op.

 

 

POH-GGZ  

Wat doet een praktijkondersteuner-GGZ voor de cliënt?

Wanneer een cliënt bij de huisarts komt met klachten van psychische aard, is de kans groot dat deze doorverwijst naar een POH-GGZ, praktijkondersteuner-GGZ.

Deze ondersteuning is een (nieuwe) vorm van laagdrempelige hulpverlening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

Verwijzing naar poh-ggz

De verwijzing naar de poh-ggz verloopt dus ook altijd via de huisarts. De klachten waarvoor men verwezen kan worden naar de poh-ggz zijn zeer divers.

Denk bijvoorbeeld aan;

Slecht slapen

Burn-out

Overspannen

Angstgevoelens

Depressieve stemming

Rouw verwerking

Relatieproblemen

Lichamelijke klachten

Wanneer duidelijk is waarbij de cliënt geholpen kan en wilt worden, kijken we samen hoe nu verder.

Dit traject kan bestaan uit

 • Kortdurende behandeling of begeleiding bij de poh-ggz
 • Doorverwijzing naar andere hulpverleningsvormen wanneer er meer tijd nodig is om klachten aan te pakken of omdat meer specialistische hulp noodzakelijk is.
 • Onmiddellijk andere hulp inschakelen omdat het gaat om een crisissituatie

Ook is het mogelijk om voor een stukje nazorg bij de poh-ggz te komen. Bijvoorbeeld als er na een behandeling op het psychische vlak nog even een steun in de rug nodig is
De hulp is altijd op maat en persoonsgericht. Er vindt altijd onderling overleg plaats met de cliënt en u als huisarts blijft op de hoogte van uw hulpverleningstraject.

Welke taken neemt een POH-GGZ u (deels) uit handen?

Om u en uw patiënt te ondersteunen, verricht ik als POH-GGZ een aantal taken. Deze zijn onder te verdelen in directe taken – dit zijn de zorgactiviteiten – en indirecte taken.

Voorbeelden van directe taken. (bron: www.nza.nl)

Probleemverheldering en uitvoeren screeningsdiagnostiek

Geven van psycho-educatie

Begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement

Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten

Kortdurende behandeling

Zorggerelateerde preventie

Terugvalpreventie

Voorbeelden van indirecte taken. (bron: www.nza.nl)

Opstellen en bespreken van een vervolg (stappen) plan.

 • Opbouwen en in stand houden van een goed netwerk met contactpersonen o.a. om verwijzingen zo adequaat mogelijk te laten verlopen. Het gaat dan om netwerken in:
  • Generalistische Basis (GGZ)zorg
  • Specialistische (GGZ)zorg
  • Consultatie aanvraag bij bv. psychiater en GZ-psycholoog.
  • Vormgeven van groepsgerichte preventie modules.
   Uiteraard hoort het adviseren van u ook bij het ondersteunende takenpakket. Daarnaast kan er ook (in overleg) gedacht worden aan aanvullende zorgactiviteiten als een groepsgericht aanbod.

   Wie is verantwoordelijk?

  • Om goed samen te werken als arts en poh-ggz’er is het belangrijk helder te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo bent en blijft u als huisarts van de patiënt eindverantwoordelijk voor de hulp va de ondersteuner. Vandaar ook dat ik als poh-ggz’er regelmatig contact met u heb om zowel zorginhoudelijke als organisatorische taken te bespreken. Op die manier blijft u op de hoogte en werken wij samen aan de hulpvragen van uw patiënt

Ik ben beschikbaar voor 3 dagen in de week in uw praktijk. Ook is het mogelijk mij in te huren bij bv zwangerschapsverlof, vakanties of ziekte van uw POH-GGZ

Ik heb eerstelijns werkervaring en oefen de functie POH-GGZ tot voor kort een dag in de week uit in een huisartsenpraktijk te Den Haag. Verder ben ik de rest van de week werkzaam van uit eigen praktijk.

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen of heeft u behoefte aan een persoonlijke kennismaking met mij? Persoonlijk contact vind ik heel belangrijk en ik ben dan ook graag bereid om nadere toelichting te geven in een persoonlijk gesprek.